ارسال مجدد نامه الکترونيکی، برای تاييد صحت نشانی پست الکترونيکی